Polityka prywatności:

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY http://www.molteni.com.pl/

 

1. WSTĘP

 

 1. Administrator uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,

 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z zasadą zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, zasadą ograniczenia celu przetwarzania danych, zasadą minimalizacji danych, zasadą prawidłowości danych, zasadą ograniczenia przechowania danych, zasadą integralności i poufności danych oraz rozliczalności.

 

2. ADMINISTRATOR DANYCH

 

Administratorem danych osobowych jest Molteni Farmaceutici Polska sp. z o.o., ul. Korzeniowskiego 39, 30-214 Kraków. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się pod adresem rodo@molteni.com.pl lub Molteni Farmaceutici Polska sp. z o.o., ul. Korzeniowskiego 39, 30-214 Kraków.

 

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH, PODSTAWA PRAWNA, CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

 

Administrator przetwarza dane osobowe celu:

 

 1. zawarcia i wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także w celu kontaktu z pracownikami/ współpracownikami – klientów, kontrahentów, współpracowników na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest zapewnienie prawidłowej realizacji umowy – przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy,

 2. rozpatrywania skarg/ reklamacji i wniosków – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO – przez rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczenia reklamacji,
 3. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO gdzie prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a także obrona przed roszczeniami skierowanymi wobec Administratora – przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, zaś w przypadku postepowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń,
 4. archiwizacji dokumentów, w tym umów i dokumentów rozliczeniowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO – do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że przepisy obowiązującego prawa stanowią inaczej,
 5. obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej – niezwiązanych z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, oraz zapewnienia rozliczalności – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO, gdy konieczność udzielenia odpowiedzi jest wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – Administrator przetwarza jedynie dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja przez okres 5 lat celem zachowania zasady rozliczalności,
 6. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania kierowanego z wykorzystaniem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej – w zakresie danych, które nie są niezbędne do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania – na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO – do czasu wycofania zgody,
 7. przyjęcia zgłoszenia działania niepożądanego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO – przez czas wymagany przepisami obowiązującego prawa,
 8. realizacji wniosków praw podmiotów danych, gdzie zakres przetwarzanych danych obejmuje dane przekazane w ramach wniosku oraz dane pozyskane w trakcie jego obsługi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO – przez czas niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem odpowiednich przepisów regulujących,
 9. prowadzenia analiz i statystyk – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk – przez okres 5 lat,
 10. rejestracji lekarzy na stronie www.moletni.com.pl – na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO tj. zgody – do czasu jej wycofania.

 

4. KATEGORIE ODNOŚNYCH DANYCH ORAZ ŹDRÓDŁO DANYCH

 

 1. Kategorie odnośnych danych (w przypadku pozyskiwania danych nie bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą): Imię (imiona), nazwisko, służbowy adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, zajmowanestanowisko (specjalizacja), REGON, NIP, PESEL, adres zamieszkania/ adres prowadzenia działalności.

 2. Źródło danych (w przypadku pozyskiwania danych nie bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą) Informacja na temat źródła danych osobowych dostępna jest po uprzednim kontakcie pod adresem rodo@molteni.com.pl

 

5. ODBIORCY DANYCH

 

Odbiorcami danych osobowych mogą być dostawcy rozwiązań IT, podmioty świadczące usługi wsparcia procesów kadrowo-płacowych, szkoleniowych, usługi ochrony mienia, usługi wsparcia prawnego, agencje marketingowe, oraz inne podmioty jeśli ich udział jest konieczny do realizacji celów przetwarzania. Ponadto Administrator może przekazać dane osobowe organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

6. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

 

 1. Mają Państwo prawo: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), a także prawo do prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 2. W celu skorzystania z ww. praw należy skontaktować się z Administratorem pod adresem: rodo@molteni.com.pl

 3. Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji, zgłoszenia działania niepożądanego, rozpoznania wniosku o realizację praw, rejestracji lekarzy na stronie www.moletni.com.pl,

 4. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani w sposób zautomatyzowany profilowaniu.

 

 

Data ostatniej aktualizacji: 2019.01.14